SBO WetterWille

 

SBO WetterWille is een openbare school voor speciaal basisonderwijs die per 1 januari 2012 haar intrek heeft genomen in een nieuwe school aan de Simmerdyk 3 te Sneek. Onze leerlingen komen hoofdzakelijk uit de Zuidwesthoek van onze provincie. Om toegelaten te worden tot het Speciaal Basisonderwijs moeten leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben van de Commissie van Toelating (CvT). De school maakt onderdeel uit van de Campus Simmerdyk waarin ze samenwerkt met Sinne en de Praktijkschool. In de Campus Simmerdyk is ook het Expertisecentrum gevestigd.

 

 Verrassend Passend

 

De nieuwe naam voor onze school en de nieuwe slogan. Wat verstaan we onder deze slogan.

 

Als school voor Speciaal Basisonderwijs zijn wij een andere school dan de reguliere basisschool. Binnen het basisonderwijs is niet altijd ruimte voor leerlingen met de talenten die onze leerlingen hebben. Vaak is anders leren voor onze leerlingen een uitkomst terwijl dat op de reguliere school niet lukte. Zo sluiten wij aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen. Maar niet alleen bij de mogelijkheden ook de talenten van onze leerlingen willen we zo goed mogelijk over het voetlicht krijgen.

Door het onderwijs verrassend passend te maken krijgen de leerlingen meer de gelegenheid zelf en zelfstandige keuzes te maken ten aanzien van hun eigen leerproces uitgaand van zijn/haar eigen talent! Zo groeit het zelfvertrouwen en zal de motivatie om te leren toenemen.

Voorspelbaarheid en structuur zullen de rode draad vormen binnen het verrassend passend onderwijs op WetterWille als het gaat om rekenen, taal en lezen. Binnen deze gestructureerde veilige leeromgeving is ruimte voor keuzes.

 

De praktijk

 

Op WetterWille gaan we werken met basisgroepen. Deze basisgroepen hebben geen nummers maar letters. Ze zijn voornamelijk ingedeeld op basis van sociaal emotionele ontwikkeling.  De basisgroepen A, B, C en D zijn Bouw 1 (lln. van 4 t/m ca. 10 jaar) en de basisgroepen E, F, G en H zijn Bouw 2 (lln. van 10 t/m ca. 13 jaar)

Alle leerlingen starten ’s morgens in de basisgroep.  Naast  rekenen, taal en lezen in de vorm van automatiseren of extra oefenen worden sociale gebeurtenissen besproken en behandeld. 

 

Na een uur gaat het programma meer variëren en gaat er gewerkt worden op leerpleinen en in ateliers. Op de leerpleinen vindt per niveaugroep instructie op een vakgebied plaats maar wordt er ook zelfstandig aan de diverse vakken gewerkt aan “zelfstandig werktafels”. De leerkrachten verzorgen de instructie per niveaugroep, daarna vormen ze samen met de assistenten de ondersteuning t.b.v. de leerlingen die zelfstandig aan het werk zijn. Op het leerplein worden de verplichte programma’s aangeboden als rekenen, taal en lezen en de indeling vindt plaats op het niveau, van de leerling  voor dat bepaalde vak. De keuze voor de verwerking kan gemaakt worden door de leerling. Deze kan traditioneel maar ook in de vorm van spel of creatief.  Op den duur wordt er op deze pleinen ook met Ipads gewerkt.

Voornamelijk in het middagprogramma zal gewerkt worden in ateliers.  Deze ateliers bevinden zich door de hele school en de leerling kan inschrijven via een planbord, voor een atelier naar keuze.

 

Ateliers

 

Atelieruren worden ook door verschillende leerkrachten verzorgd. Op dit moment ontwikkelt het team de ateliers voor Bouw 1 en Bouw 2. We denken aan:

Voor Bouw 1: atelier Creatief, atelier Mijn Wereld en atelier Techniek

Voor Bouw 2: atelier Bewegen, atelier Techniek, atelier de Wereld, atelier Expressie.

 

Wat willen we bereiken?

 

We hopen dat de leerlingen meer op een manier gaan leren die bij ze past. We willen dat de leerling meer zelfvertrouwen krijgt en dat hij/zij door deze manier gemotiveerder aan het werk gaat. Zo werken we niet alleen aan cognitieve vaardigheden maar ook aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en aan sociale interacties om samen te leren.

 

Portfolio

 

Voor alle leerlingen stellen we samen met de leerling (en ouders) een ontwikkelingsperspectief/ uitstroomprofiel  vast. We willen vanuit de mogelijkheden van de leerling samen met de leerling beredeneerde keuzes maken en samen met hem / haar besluiten wat we gaan proberen te bereiken.  (Persoonlijk doel)Dit perspectief wordt halfjaarlijks besproken en zo nodig bijgesteld. Alles wordt vastgelegd in een (digitaal) portfolio wat tijdens de oudercontactmomenten met u, ouder/verzorger, wordt besproken.

 

 

Missie en visie

Missie

Odyssee staat voor goed en herkenbaar openbaar onderwijs in Sneek en omgeving. Wij stellen kinderen en jongeren in staat hun eigen talenten te ontdekken. Daarbij blijft niemand aan de kant staan. Elke leerling telt mee, ongeacht mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Wij zijn een kleurrijke organisatie die midden in samenleving staat. Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!

 

Visie

Odyssee biedt passend onderwijs voor alle leerlingen, van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen onze leerlingen zich ontwikkelen tot kleurrijke, kritische en actieve mensen. We gaan voor onderwijskundig, pedagogisch en didactisch maatwerk, steeds gebaseerd op veiligheid en respect voor elkaar.

 

Ons onderwijs is nooit ‘af’. Als lerende organisatie staan we open voor nieuwe geluiden, op school en daarbuiten. Wij bieden onze scholen de ruimte om vanuit de gemeenschappelijke basis het eigen schoolbeleid te kleuren, samen met personeel en ouders. Om (toekomstige) medewerkers aan ons te binden, investeren wij in werkplezier, talentontwikkeling en goed personeelsbeleid.

Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!