VOORLEESONTBIJT

In de kalender staat het voorleesontbijt op donderdag 21 januari. Dit hebben we verschoven naar donderdag 4 februari. Onder het genot van een “broodje en een sapje” luisteren we naar de verhalen van de ”raar maar waar ouders”. De dames van de Ouderraad verzorgen deze ochtend het “broodje en sapje”. Het fruiteten blijft onveranderd en nemen de kinderen zelf weer mee.

 

3e CONTACTMOMENT

Op maandag 15 februari en woensdag 17 februari organiseren we het 3e contactmoment. Het 3e contactmoment gebruiken we om de vorderingen van de leerlingen met hun ouders te bespreken. Maandag 1 februari krijgen de leerlingen de uitnodiging mee voor de gesprekken. Bij de gesprekken in bouw 2 (E,F,G en H) komen de ouders samen met hun kind naar de gesprekken.

 

VIJF GELIJKE DAGENMODEL

Vijf gelijke dagenmodel oftewel vijf gelijke dagen naar school. De basisscholen van Odyssee en een groot deel van de Gearhing (Súdwest Fryslân) gaan al een aantal jaren naar school in het ‘vijf gelijke dagenmodel’. Op dit moment is de directie van WetterWille en Sinne in gesprek met de directies van de SBO de Súdwester en SO/VSO Piet Bakkerschool over het vijf gelijke dagenmodel. Maar wat kan dit voor WetterWille betekenen: dat we na de zomervakantie het schooljaar 2016-2017 vijf dagen naar school gaan van 8.30-14.00 uur (uitgezonderd groep A). Het verschil met de huidige schooltijden is dat de leerlingen bij het vijf gelijke dagenmodel eerder uitkomen. Hiermee sluiten we aan bij de reguliere basisscholen in de regio. Leerlingen hebben meer aansluiting bij naschoolse activiteiten in hun eigen woonplaats en de woensdagmiddag is niet meer een vrije middag.

Dat we overleg hebben met de vieren scholen voor Speciaal basisonderwijs en de SO/VSO scholen heeft te maken met het taxivervoer. We kunnen alleen overstappen op het vijf gelijke dagenmodel als alle vier scholen akkoord gaan.

De afgelopen weken zijn de schoolteams gepeild om genoeg draagvlak te creëren. Op dit moment worden ook de Medezeggenschapsraden van de scholen geïnformeerd. Volgende week willen we het draagvlak van de ouders/verzorgers peilen. Dit doen we door middel van een enquête. Informatie over deze enquête krijgt u in week 6.

 

SCHOOLADVIES/ROUTE 8

Het schooladvies wordt vanaf leerjaar 6 bijgehouden in de Plaatsingswijzer. Dit gaat in goed overleg met de interne begeleiding en de leerkrachten. Bij het advies wordt niet alleen gekeken naar de leerprestaties, maar ook wordt er gekeken naar werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen. Vanaf leerjaar 6 heeft u via de leerkracht een voorlopig schooladvies ontvangen richting voortgezet onderwijs. De leerkracht van de schoolverlaters geeft het schooladvies vóór 1 maart aan uw kind. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies.

Basisscholen maken hierbij ook gebruik van een eindtoets. Er kan gekozen worden uit drie verschillende eindtoetsen: De Centrale Eindtoets van CITO, De IEP toets of Route 8. Op WetterWille maakten we bij een aantal leerlingen gebruik van de CITO eindtoets. Dit schooljaar gaan alle schoolverlaters van WetterWille gebruik maken van de eindtoets ROUTE 8. Hieronder vindt u meer informatie over deze eindtoets.

ROUTE 8: iedere leerling op zijn eigen niveau ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De uitslag geeft een advies voor een schoolniveau. De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend. Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreidt worden afgenomen. ROUTE 8 mag worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. We bepalen zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen, hierover krijgt u binnenkort bericht. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden. De uitslag van de toets ontvangt u van school. Hier worden de resultaten van de onderdelen, het schoolniveau en de behaalde referentieniveaus weergegeven. Schooladvies: De leerkracht van uw kind heeft vooraf aan de eindtoets een bindend advies gegeven. Mocht er uit de eindtoets een hoger plaatsingsadvies naar voren komen, dan wordt het advies voor het voortgezet onderwijs heroverwogen. Mocht er een lager plaatsingsadvies uit de eindtoets komen, dan blijft het schooladvies leidend.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de Interne Begeleiders.