Toelating WetterWille

Niet alle kinderen kunnen zomaar naar het speciaal basisonderwijs. Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs toetst de zgn. commissie van toelaatbaarheid (CvT) of een leerling toegelaten mag worden tot het sbo. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland is geregeld dat de inrichting van de commissie van toelaatbaarheid, onder eindverantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband, wordt ondergebracht bij de besturen van de SBO’s in Friesland. De samenwerkende schoolbesturen de Gearhing de Opbouw en Odyssee hebben hierover gezamenlijke afspraken gemaakt.

 

De CvT bespreekt de leerling aan de hand van een dossier, dat is samengesteld door de IB-er van de school. In het dossier zitten een aantal documenten. Met behulp van deze checklist kunt u zien of u de juiste documenten heeft. Ook is er een formulier wat ouders in moeten vullen. Dit formulier kunt u hier downloaden. 

De CvT geeft een toelaatbaarheidsverklaring af, als de aanvraag aan de criteria voor toelating voldoet. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kan de inschrijving op WetterWille of een andere sbo plaatsvinden.

 

In schooljaar 2017-2018 komt de CvT op de volgende data bijeen: 6 maart, 3 april, 29 mei en 3 juli. Het dossier mag worden gemaild naar ec@odysseescholen.nl 

 

Meer informatie of hulp nodig? De IB-ers van WetterWille kunnen u helpen (0515) 859 860 of u kunt informatie vragen bij het Expertisecentrum van Odyssee (0515) 857 020.