Stichting Odyssee

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Alle Odysseescholen werken met het Odyssee onderwijsbeleidsplan 2016-2020. Dit strategische plan is de basis van onze schoolorganisatie en omvat de onderwijsvisie- en strategie van stichting Odyssee. We vertalen dit ‘grote plan’ in een plan van aanpak voor onze school. Hierin staat welke doelen we de komende jaren moeten behalen. Werken met een strategisch plan zorgt ervoor, dat alle Odysseescholen passend onderwijs vanuit een zelfde visie vormgeven en een hoog kwaliteitsniveau nastreven.
 

U kunt het volledige strategisch  beleidsplan bekijken op  www.odysseescholen.nl
 

Odyssee Expertisecentrum

Bij onze school zijn onder meer een logopedist, orthopedagoog en creatief therapeut betrokken. Ze werken vanuit het Odyssee Expertisecentrum (ook gevestigd in de Campus Simmerdyk). In dit centrum is alle kennis en expertise van de Odysseescholen gebundeld. Er wordt ook samengewerkt met externe partijen. Onze school kan altijd beschikken over de kennis van het Expertisecentrum. Het contact met de zorgcoördinator van het Expertisecentrum loopt via onze intern begeleider.