Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee. Over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle Odysseescholen, is ook een vertegenwoordiger vanuit WetterWille aanwezig.
 

Heeft u vragen, tips of ideeën?

Laat het weten aan de AC of Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord! Meer informatie over de OR, MR en GMR staat op www.sbowetterwille.nl


Oudergeleding:  

  • Mevr. M. Roggeveld  
  • vacature 
  • vacature      

                                
Personeelsgeleding: 

  • Monique Wiersma (aftredend)
  • Monica de Boer
  • Miranda Werkhoven