Informatie voor ouders

We betrekken u graag bij alles wat op school gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Open communicatie, ideeën uitwisselen, elkaar informeren; dat is ontzettend waardevol. Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? Dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. Als wij u graag willen spreken, nodigen we u uit voor een gesprek. In september stemmen we de contactmomenten persoonlijk met u af. U krijgt op verschillende manieren informatie van en over WetterWille. Steeds vaker bieden we ouders digitale informatie. Dat is beter voor het milieu, goedkoper én we kunnen de informatie eenvoudig actueel houden. Komend schooljaar maken we kennis met Social Schools een digitaal communicatiekanaal tussen school en ouders. We houden u hiervan op de hoogte.


De vrijwillige ouderbijdrage

Om de activiteiten die wij, samen met de klassenouders organiseren te bekostigen vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage is wenselijk, maar niet verplicht. Naast de ouderbijdrage bestaat het schoolgeld uit een bijdrage voor schoolreisjes of schoolkamp. Voor de leerlingen van de groepen A die geen zwemdiploma hebben, zijn er ook nog kosten voor het schoolzwemmen. Voor het schooljaar 2019-2020 ziet de berekening voor het schoolgeld er als volgt uit:

 • Ouderbijdrage € 17,50
 • Schoolzwemmen € 81,00

Kampen:

 • A en B (1 dag) € 25,00
 • D en E (2 dagen) € 50,00
 • F (3 dagen) € 70,00
 • Leerplek € 50,00

De leerlingen krijgen hiervoor in september een rekening mee naar huis. U kunt er dan voor kiezen het bedrag in 1x over te maken, 2x per jaar, per kwartaal of per maand. Tijdens het intakegesprek worden de betalingsmogelijkheden besproken.

Stichting Leergeld

Bent u niet in staat de ouderbijdrage te betalen? In dat geval kunt u zich richten tot de ‘Stichting Leergeld’. Deze stichting richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen.
Voor meer informatie kunt u terecht op  www.leergeldsneek.nl of via de folder, die op school verkrijgbaar is.

Oudercontacten

Het team van WetterWille vindt het belangrijk een goed contact te hebben met de ouders/verzorgers van hun leerlingen. De ouders/verzorgers zijn onmisbaar voor een school. wij kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken. Ook vinden we het belangrijk u op de hoogte houden van de vorderingen van de leerlingen. Dit doen we in de vorm van oudergesprekken en huisbezoeken. De oudergesprekken zijn vier maal per jaar: 

 • 1e contactmoment: in september hebben we een OPP gesprek. Tevens ondertekenen we het nieuwe OPP 
 • 2e contactmoment: In november zijn de facultatieve oudergesprekken. Hierbij nodigen we niet automatisch alle ouders uit, maar kan er een uitnodiging plaats vinden op initiatief van de ouders en/of van de groepsleerkracht. 
 • 3e contactmoment: In februari krijgen alle ouders een uitnodiging en worden de vorderingen van de leerlingen besproken. 
 • 4e contactmoment: In juni hebben we een OPP bespreking. Tevens ondertekening van het nieuwe OPP.

Bij de gesprekken in de groepen C t/m G komen ouders samen met hun kind naar de gesprekken.


Voor ieder oudercontact ontvangen de ouders een uitnodiging. De gesprekken vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 15.00- 17.30 uur.
 

Rechten en plichten

School, ouders, verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag hebben allemaal rechten en plichten waar ieder zich aan moet houden. In dit hoofdstuk hebben we deze voor u samen gevat. Op onze website is meer informatie te vinden en zijn bijbehorende beleidsdocumenten beschikbaar zoals:  Verlof en vrije dagen Protocol sociale media Protocol toelating, schorsen en verwijderen Veiligheidsbeleid