Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

De Kwaliteit van ons Onderwijs

Topkwaliteit: dat mag u van ons verwachten. Wij halen het beste uit onze leerlingen, door hen het beste te bieden. Want dan kunnen ze optimale resultaten behalen en zich goed ontwikkelen. We streven naar topkwaliteit wat betreft de inhoud van ons onderwijs, de manier waarop we de lesstof aanbieden, de omgeving waarin de kinderen leren en de beschikbare ondersteuning voor leerlingen. Kortom: alle belangrijke processen in en rond de school.


De inspectie van het onderwijs kijkt of WetterWille voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor scholen. Maar wij willen meer. We zijn elke dag proactief bezig met kwaliteit en onderzoeken hoe we onze school nog beter kunnen maken. Want dat verdienen onze leerlingen. We leggen hierover verantwoording af aan ouders, leerlingen en personeel.

We geloven in passend onderwijs

Passend onderwijs voor elke leerling. Daar geloven wij in, daar werken we samen hard aan. Het bieden van maatwerk voor onze leerlingen is een avontuurlijke zoektocht waarbij we graag samenwerken met u als ouder/verzorger. Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio is het samenwerkingsverband Fultura.  Meer info kunt u vinden op   www.fultura.nl.

Collegiale consultatie

De Kykscholen gebruiken verschillende instrumenten voor kwaliteitsontwikkeling. Voorbeelden zijn externe audits, kwaliteitskaarten, scholing van personeel en zelfevaluatie. Met dit laatste bedoelen we o.a. onze collegiale visitatiecommissie. In deze commissie zitten medewerkers van Kykscholen en een onafhankelijke voorzitter. Elke Kykschool krijgt eens per vier jaar bezoek van de commissie. De school bereidt het bezoek goed voor en maakt een zelfevaluatierapport. Daarin beschrijft de school het eigen kwaliteitsbeleid en de punten waarover ze graag advies wil van de commissie. Tijdens het bezoek zijn er gesprekken met ouders, leerkrachten, IB’ers en management. De commissieleden kijken ook mee in de klassen. De school krijgt aansluitend een rapport met adviezen en een kwaliteitsprofiel. Deze werkwijze is waardevol voor alle scholen; we kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren. De visitatiecommissie is een aanvulling op het bezoek van de Onderwijsinspectie.

Tevredenheidsonderzoek

Met regelmaat organiseren alle Kykscholen een tevredenheidsonderzoek. Leerlingen, ouders en personeel krijgen dan enquêteformulieren waarop ze hun mening kunnen geven over het onderwijs. Na de centrale verwerking ontvangen alle scholen en het Kykbestuur een onderzoeksrapport, zodat we een goed beeld hebben van de tevredenheid en eventuele verbeterpunten.                               In het laatste tevredenheidsonderzoek geven de ouders/verzorgers van WetterWille de school een gemiddeld rapportcijfer van 8.3. Landelijk is dit voor SBO scholen een 7.9.

Op basis hiervan kunnen we heel gericht werken aan de kwaliteit van onze school. Naast het tevredenheidsonderzoek kunt u natuurlijk op elk moment aangeven wat u vindt van het onderwijs en onze school, door contact op te nemen met de leerkracht, IB-ers of directie.

Resultaten van WetterWille

Een fijne schooltijd en goede schoolprestaties van leerlingen binnen hun mogelijkheden: dat vinden we erg belangrijk. Als we werken aan kwaliteit, investeren we direct in het welzijn van onze leerlingen. We volgen hun prestaties met groepsplannen, het leerlingvolgsysteem en verschillende toetsen, zoals de Cito-toets en methodegebonden toetsen. Zo houden we goed zicht op hoe onze leerlingen zich ontwikkelen en of extra ondersteuning nodig is. Twee keer jaar per jaar ontvangen alle leerlingen een rapport.

Uitstroomgegevens Na WetterWille gaan de leerlingen naar het vervolgonderwijs. Wij helpen leerlingen en hun ouders/verzorgers tijdig om een goede keuze te maken.

Overzicht uitstroom 2022-2023

VSO 6%

PrO 12%

VMBO 65%

HAVO 18%


Vervanging

Is een leerkracht ziek of afwezig? Dan lossen we dat de eerste dag op zoveel mogelijk op in het team. Bij langere afwezigheid regelen we vervanging.


Scholing van personeel

Onze medewerkers helpen leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. En dat vraagt veel van ze! Want wil je een ander laten groeien, dan moet je ook zelf openstaan voor groei en ontwikkeling. Daarom bieden we onze medewerkers ruimte voor scholing en deskundigheidsbevordering. Zo blijven ze scherp en goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op maatschappelijk, pedagogisch en onderwijskundig gebied. En dat komt weer ten goede aan de leerlingen.

Medewerkers volgen trainingen met hun hele team, een deel van het team of individueel. Voorbeelden zijn de Digibord training, Met sprongen vooruit (rekenen) en CITO leerlingvolgsysteem speciaal voor het SBO. Ze krijgen indien gewenst ook coaching, zoals beeldcoaching via het Expertisecentrum.
Binnen Kyk is voldoende ruimte voor loopbaanontwikkeling en carrière van medewerkers.Op teamstudiedagen zijn de leerlingen vrij. De studiedagen staan vermeld op de schoolgids/jaarkalender, op deze website en op Social Schools