Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Group 10
Group 10

Zorg op Maat

Commissie van begeleiding (CvB)

Sommige leerlingen hebben extra aandacht en zorg nodig. Bijvoorbeeld leerlingen die snel door de stof gaan, juist wat achterblijven of andere problemen hebben. Leerkrachten houden dit goed in de gaten, onder meer met het leerlingvolgsysteem. Alle leerlingen worden besproken met de intern begeleider. Zijn er zorgen over een leerling? Leerkracht en intern begeleider bespreken dan in overleg met ouders welke ondersteuning nodig is. In dit overleg kunnen zorgen rond leerlingen worden besproken samen met de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, intern begeleider en leerkracht. Eventueel sluit ook de jeugdverpleegkundige aan.

Zorg- en adviesteam (ZAT)

Het Zorg en Adviesteam is voor complexe problematiek, welke nog meer expertise vraagt. Deelnemers van het ZAT zijn: 

Zorgcoördinator samenwerkingsverband 

Bureau Jeugdzorg 

Jeugdarts 

Schoolmaatschappelijk werk 

Ambulant begeleiders van REC 3 en 4 

Orthopedagoog 

Intern Begeleider

Samenwerkingsverband

Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs een het speciaal (basis)onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl

Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met de schoolarts, verpleegkundige en assistente van Jeugdgezondheidszorg. Uw kind wordt op vaste momenten uitgenodigd voor onderzoek. Tijdens deze onderzoeken wordt onder meer gekeken naar lengte, gewicht, gehoor en gezichtsvermogen. Ouders krijgen vooraf een uitnodiging en zijn aanwezig bij de onderzoeken. Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind? Dan kunt ook buiten de onderzoeken contact opnemen met de schoolarts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur (contactgegevens vindt u achterin deze kalender). Onze intern begeleider heeft gedurende het jaar regelmatig contact met de JGZ-verpleegkundige.

Sfeer, gedragsregels en aanpak pesten

Je veilig en prettig voelen op school; dat is voor ieder kind belangrijk. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een fijne en veilige schoolomgeving. WetterWille heeft heldere gedragsregels en een pestprotocol. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe wij graag met elkaar
omgaan op school, in de groep en op het plein. De regels geven ook bescherming. Ouders weten bijvoorbeeld precies hoe ons personeel omgaat met de aan hen toevertrouwde leerlingen. Pestgedrag wordt op onze school direct aangepakt. In het protocol staat beschreven wat we doen als er sprake is van pesten. In alle groepen wordt aandacht besteed aan de gedragsregels, het pestprotocol en veilig internetten.

Gouden weken

WetterWille werkt met de methode ‘Gouden Weken’. In de eerste (gouden) weken van het schooljaar investeren we extra in positieve groepsvorming en oudercontact. Alle leerkrachten gebruiken hiervoor een stappenplan. Het doel: een fijne sfeer in de groep, waar we een heel jaar plezier van hebben.

ABC Methodiek

Conflictgedrag kan uitlopen op agressie. Agressiehantering is een onderwerp wat veel aandacht krijgt bij ons op school, in de media en de samenleving. Hierbij maken we gebruik van de ABC methodiek, het team van WetterWille is gecertificeerd voor de ABC Methodiek.


ABC staat voor Agressievisie, Beroepshouding en Communicatie. Het richt zich op het voorkomen van en omgaan met frustratie en agressie. Frustratie, boosheid en agressie komen nu eenmaal voor, dat is een gegeven. Dit kunnen we niet voorkomen. Dat hoeft ook niet. De manier waarop we ermee omgaan kunnen we wel beïnvloeden. De ABC-methodiek werkt met een duidelijke visie over het preventief hanteren van agressie.  Voor al onze leerlingen en medewerkers willen we een veilig pedagogisch klimaat creëren. We willen leerlingen leren omgaan
met spanningen en conflicten en rekening met elkaar te houden. Dit vraagt van leerkrachten vaardigheden om “conflictgedrag” te voorkomen en er effectief mee om te gaan. Dit vraagt een beroepshouding van het team van WetterWille  en een goede communicatie waarin afspraken worden gemaakt.


Afspraken zoals het hanteren van de regels op WetterWille. Deze moeten voor iedereen duidelijk zijn en door iedereen gehanteerd worden. Mochten deze regels toch overschreden worden, zullen hier consequenties aan vast zitten. Hiervoor hanteren we de time-out methode. Er is sprake van een time-out in de eigen groep en een externe time-out in een andere groep. De time-out plaats is een tafel en stoel voorin het lokaal. Hier kan de leerling weer tot rust komen. Voor een time-out in een andere groep wordt gekozen als het beter is dat de leerlingen even uit zijn/haar eigen klas is.